Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Łanięta

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marzena  Wojtalik

Marzena Wojtalik

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rolnictwa, inwestycji oraz gospodarki przestrzennej i komunalnej stała Uchwała V/23/2019 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/170/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/171/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023 XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/172/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/173/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/174/20 w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/175/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/176/20 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025” XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/177/20 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021r.. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/178/20 w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu procedowania projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta przeciw
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/179/20 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2021r XXVI sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/180/20 w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Łanięta na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/181/20 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/182/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2021 rok. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała XXIX/188/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021r XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032” XXIX sesja Rady Gminy Łanięta
2021-03-09 Uchwała Nr XXIX/190/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała Nr XXIX/191/21 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXIX/192/21 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2021 roku XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXIX/193/21 w sprawie rozpatrzenia petycji XXX sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2021-01-19 Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XXVII Sesja Rady Gminy Łanieta za
2021-02-10 Uchwała Nr XXVIII/184/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta
2021-02-10 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024; XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta
2021-02-10 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025”; XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta
2021-02-10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta
2021-03-31 Uchwała Nr XXX/194/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXX/195/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Zgoda oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 33/1 i 18/4, oraz nieruchomości położonych w obrębie Anielin-Pomarzany oznaczonych jako działki 1/5 i 30/7 XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-05-18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łanięta a Gminą Gostynin w zakresie powierzenia Gminie Łanięta zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niektórych mieszkańców miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin XXXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-05-18 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/198/21 w sprawie ustanowienia herbu Gminy Łanięta oraz zasad jego używania XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/199/21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łanięta na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/200/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2021 rok XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-28 Uchwała Nr XXXIII/201/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-28 Uchwała Nr XXXIII/202/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XXXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/203/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2021-07-28 Uchwałą Nr XXXIV/204/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2020 rok XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/205 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/206/21 w sprawie zmian budżetu gminy Łanięta na 2021 rok, XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/207/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta na rok szkolny 2021/2022 XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/208/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/209/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/210/21 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała w w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała w sprawie w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w 2021 roku przez Gminę Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/213 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łanięta" i przekazania go do zaopiniowania XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/214/21 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/208/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2021r w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energatycznego XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/215/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała Nr XXXVI/216/21 Rady Gminy Łanięta w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała XXXVI/217/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała Nr XXXVI/218/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610”. XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-10-29 Uchwała Nr XXXVIII/220/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-29 Uchwała Nr XXXVII/219/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Uchwała w w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XL sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2021-11-29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XL sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2021-11-29 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta XL sesja Rady Gminy Łanięta przeciw
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/228/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/229/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała XLI/230/21 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/231/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/232/21 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez grupę mieszkańców sołectwa Wola Chruścińska XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/233/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025” XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/234/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/235/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/236/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2022 rok XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/237/21 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2022 rok; XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/238 /21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/239/21 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Wniosek Radnego Mirosława Oleradzkiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta XL sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 W sprawie wniosku Radnego Dominika Kruszyńskiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanieta XL sesja Rady Gminy Łanięta przeciw
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/221/21 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/222/21 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/223/21 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego za 2022 rok XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/224/21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z orgaznizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta
2022-01-26 w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany porządku obrad XLII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/240/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/241/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 XLII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/242/22 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r XLII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/243/22 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łanięta XLII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/245/22 w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 22 grudnia 2021r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/246/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łanięta XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/247/22 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łanięta” i przekazania go do zaopiniowania; XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/248/22 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łanięta XLIII sesja Rady Gminy Łanieta
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/251/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/252/22 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/253/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratownikó ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łanięta za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-02-23 Uchwała Nr XLIV/249/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIV sesja Rady Gminy Łanięta
2022-02-23 Uchwała Nr XLIV/250/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLIV sesja Rady Gminy Łanięta
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/254/22 w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 02 marca 2022 r. Sejmikowi Województwa Łódzkiego zgodnie z właściwością XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/255/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/253/22 Rady Gminy Łanięta w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łanięta za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/256/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/257/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/258/22 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/259/22 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łanięta"; XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/260/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/261/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2022r XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/262/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/263/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/264 w sprawie przejęcia przez Gminę Łanięta części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – wykaszania poboczy dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/265/22 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/266/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2021 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/267/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania bużetu Gminy za 2021 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/268/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 XLVIII/269/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 XLVIII/270/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała XLIX/271/22 w sprawie powołania Delegata do reprezentowania Gminy Łanięta w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym "PomagaMY" XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/272/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta w roku szkolnym 2022/2023 XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/273/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/274/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/275/22 w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała L/278/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała Nr L/277/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/18 Rady Gminy Łanięta w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała Nr L/276/22 w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-09-30 Uchwała Nr LI/279/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-09-30 Uchwała Nr LI/280/22 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca wnoszącego o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łanięta LI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-17 Uchwała Nr LII/281/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LII sesja Rady Gminy Łanięta
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/282/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/283/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/284/22 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/285/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/286/22 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-21 Uchwała Nr LV/290/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 LV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-21 Uchwała Nr LV/291/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LV/292/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/288/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/219 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta LIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/287/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/289/22 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r." LIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/299/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/298/22 w sprawie Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/297/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/296/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/294/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/295/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za