Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Gmina Łanięta

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Anna Matusiak

Anna Matusiak

Wiceprzewodniczący

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja skarg, wniosków i petycji stała Uchwała V/23/2019 członek
Komisja finasów i rozwoju społeczno gospodarczego stała Uchwała V/23/2019 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/170/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/171/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023 XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/172/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/173/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/174/20 w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/175/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/176/20 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025” XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/177/20 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021r.. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/178/20 w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu procedowania projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/179/20 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2021r XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/180/20 w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Łanięta na 2021r. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/181/20 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2020-12-18 Uchwała Nr XXVI/182/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2021 rok. XXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała XXIX/188/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021r XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032” XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała Nr XXIX/190/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-09 Uchwała Nr XXIX/191/21 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta XXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXIX/192/21 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2021 roku XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXIX/193/21 w sprawie rozpatrzenia petycji XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-01-19 Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XXVII Sesja Rady Gminy Łanieta wstrzymał się
2021-02-10 Uchwała Nr XXVIII/184/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-02-10 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024; XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-02-10 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025”; XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-02-10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XXVIII Sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXX/194/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-03-31 Uchwała Nr XXX/195/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Zgoda oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 33/1 i 18/4, oraz nieruchomości położonych w obrębie Anielin-Pomarzany oznaczonych jako działki 1/5 i 30/7 XXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-05-18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łanięta a Gminą Gostynin w zakresie powierzenia Gminie Łanięta zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niektórych mieszkańców miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin XXXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-05-18 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/198/21 w sprawie ustanowienia herbu Gminy Łanięta oraz zasad jego używania XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/199/21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łanięta na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-17 Uchwała Nr XXXII/200/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2021 rok XXXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-28 Uchwała Nr XXXIII/201/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-06-28 Uchwała Nr XXXIII/202/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XXXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/203/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwałą Nr XXXIV/204/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2020 rok XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/205 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/206/21 w sprawie zmian budżetu gminy Łanięta na 2021 rok, XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/207/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta na rok szkolny 2021/2022 XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/208/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/209/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała Nr XXXIV/210/21 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała w w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-07-28 Uchwała w sprawie w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w 2021 roku przez Gminę Łanięta XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/213 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łanięta" i przekazania go do zaopiniowania XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/214/21 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/208/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2021r w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energatycznego XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-08-31 Uchwała Nr XXXV/215/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała Nr XXXVI/216/21 Rady Gminy Łanięta w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała XXXVI/217/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-16 Uchwała Nr XXXVI/218/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610”. XXXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-10-29 Uchwała Nr XXXVIII/220/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-09-29 Uchwała Nr XXXVII/219/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XXXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Uchwała w w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XL sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024 XL sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta XL sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/228/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/229/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała XLI/230/21 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/231/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/232/21 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez grupę mieszkańców sołectwa Wola Chruścińska XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/233/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025” XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/234/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/235/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/236/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2022 rok XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/237/21 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2022 rok; XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/238 /21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-12-21 Uchwała Nr XLI/239/21 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży XLI sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-29 Wniosek Radnego Mirosława Oleradzkiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta XL sesja Rady Gminy Łanięta przeciw
2021-11-29 W sprawie wniosku Radnego Dominika Kruszyńskiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanieta XL sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/221/21 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/222/21 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/223/21 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego za 2022 rok XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2021-11-16 Uchwała Nr XXXIX/224/21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z orgaznizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-01-26 w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany porządku obrad XLII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/240/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/241/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 XLII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/242/22 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r XLII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-01-26 Uchwała Nr XLII/243/22 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łanięta XLII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/245/22 w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 22 grudnia 2021r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/246/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łanięta XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/247/22 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łanięta” i przekazania go do zaopiniowania; XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-02-15 Uchwała Nr XLIII/248/22 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łanięta XLIII sesja Rady Gminy Łanieta za
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/251/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/252/22 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-10 Uchwała Nr XLV/253/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratownikó ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łanięta za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XLV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-02-23 Uchwała Nr XLIV/249/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-02-23 Uchwała Nr XLIV/250/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/254/22 w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 02 marca 2022 r. Sejmikowi Województwa Łódzkiego zgodnie z właściwością XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/255/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/253/22 Rady Gminy Łanięta w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łanięta za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/256/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/257/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/258/22 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/259/22 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łanięta"; XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/260/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-03-30 Uchwała Nr XLVI/261/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2022r XLVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/262/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/263/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-05-30 Uchwała Nr XLVII/264 w sprawie przejęcia przez Gminę Łanięta części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – wykaszania poboczy dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/265/22 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/266/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2021 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/267/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania bużetu Gminy za 2021 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 Uchwała Nr XLVIII/268/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 XLVIII/269/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-06-29 XLVIII/270/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku XLVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała XLIX/271/22 w sprawie powołania Delegata do reprezentowania Gminy Łanięta w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym "PomagaMY" XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/272/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta w roku szkolnym 2022/2023 XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/273/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/274/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-07-29 Uchwała Nr XLIX/275/22 w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego XLIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała L/278/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała Nr L/277/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/18 Rady Gminy Łanięta w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-08-30 Uchwała Nr L/276/22 w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe L sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-09-30 Uchwała Nr LI/279/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-09-30 Uchwała Nr LI/280/22 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca wnoszącego o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łanięta LI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-17 Uchwała Nr LII/281/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/282/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/283/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/284/22 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/285/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta LIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-10-28 Uchwała Nr LIII/286/22 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok LIII sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2022-12-21 Uchwała Nr LV/290/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 LV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-21 Uchwała Nr LV/291/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LV/292/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/288/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/219 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta LIV sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/287/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok LIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-11-25 Uchwała Nr LIV/289/22 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r." LIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/299/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/298/22 w sprawie Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/297/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/296/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/294/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2022-12-29 Uchwała Nr LVI/295/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/307/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/300/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Juków LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/301/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/302/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/303/23 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łanięta LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/304/ 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Rajmundów LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/305/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Łanięta LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-01-30 Uchwała Nr LVII/306/23 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta LVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-02-28 Uchwała Nr LVIII/308/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-02-28 Uchwała Nr LVIII/309/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku LVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-02-28 Uchwała Nr LVIII/310/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-02-28 Uchwała Nr LVIII/311/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 LVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-02-28 Uchwała Nr LVIII/312/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łanięta LVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała Nr LIX/315/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała LIX/318/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łanięta LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała Nr LIX/314/23 w sprawie wyrażenia zgodny do utworzenie spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała LIX/317/23 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łanięta prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kutnowskiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2142E w granicach administracyjnych gminy Łanięta LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała Nr LIX/316/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2023 roku LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-03-27 Uchwała Nr LIX/313/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/319/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/320/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/321/23 w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w 2023 roku przez Gminę Łanięta LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/322/23 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Łanięta LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/323/23 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Suchodębie LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/324/23 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łanięta do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/325/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łanięta LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-05-30 Uchwała Nr LX/326/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Łanięta, położonej w Łaniętach 21a, na działce o numerze ewidencyjnym 210/9, o powierzchni 5 376 m². LX sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-06-29 Uchwała nr LXI/327/23 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta LXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-06-29 Uchwała nr LXI/328/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2022 rok LXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-06-29 Uchwała nr LXI/329/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-06-29 Uchwała nr LXI/330/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-07-31 Uchwała Nr LXII/334/23 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnch LXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-07-31 Uchwała Nr LXII/333/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łanięta LXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-07-31 Uchwała Nr LXII/332/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-07-31 Uchwała nr LXII/331/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LXII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-08-30 Uchwała Nr LXIII/336/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/15 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Łanięta LXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-08-30 Uchwała Nr LXIII/337/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-08-30 Uchwała LXIII/338/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łanięta LXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-08-30 Uchwała LXIII/340/23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łanięta LXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-08-30 Uchwała Nr LXIII/339/23 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Łanięta LXIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-09-26 Uchwała Nr LXIV/345/23 w sprawie przystąpienia do sporzsądzania Planu ogólnego Gminy Łanięta LXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-09-26 Uchwała Nr LXIV/342/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/238/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży LXIV sesja Rady Gminy Łanięta wstrzymał się
2023-09-26 Uchwała Nr LXIV/343/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-09-26 Uchwała Nr LXIV/344/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/338/23 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członkó Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łanięta LXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-09-26 Przyjęcia stanowiska Rady Gminy Łanięta z dnia 26 września 2023 roku w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Łanięta LXIV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-10-31 Uchwała Nr LXV/346/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-10-31 Uchwała Nr LXV/347/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony LXV sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/357/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/358/23 w sprawie ustalenie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łanięta LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/359/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/360/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/361/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/362/23 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.” LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/363/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2024 rok LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/364/23 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2024 rok LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-12-28 Uchwała Nr LXVII/365/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2024 rok LXVII sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/350/23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/351/23 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/352/23 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/349/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/356/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/355/23 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/348/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026 LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/353/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" Gminy Łanięta na lata 2024-2028 LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2023-11-28 Uchwała Nr LXVI/354/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2027 LXVI sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-01-26 Uchwała Nr LXVIII/366/24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2024-2027 LXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-01-26 Uchwała Nr LXVIII/367/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2024 rok LXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-01-26 Uchwała Nr LXVIII/368/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta LXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-01-26 Uchwała Nr LXVIII/369/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta LXVIII sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-02-12 Uchwała Nr LXIX/371/24 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Łanięta wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Ziemi Kutnowskiej sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Łanięta w miejscowości Suchodębie LXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-02-12 Uchwała Nr LXIX/370/24 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2024 rok LXIX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/372/24 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Łaniętach na realizację zadania „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Łaniętach” LXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/373/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2024 rok LXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/374/24 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/375/24 w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/376/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027 LXX sesja Rady Gminy Łanięta za
2024-03-15 Uchwała Nr LXX/377/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2024 roku LXX sesja Rady Gminy Łanięta za